องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นิยามของ Craft (หัตถกรรม) และ Folk Art (ศิลปะพื้นบ้าน)

1629131040
ขนาดตัวอักษร

Folk Art = ศิลปะพื้นบ้าน 
คือ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง 

  • ที่สร้างขึ้นโดยชาวบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาสร้างออกมาให้เห็นเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นของตน มักพบได้ทั่วไปตามชุมชนหรือในชนบทตามท้องถิ่นต่างๆ  
  • สร้างขึ้นเพื่อสอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ประเพณี ความเชื่อ ของกลุ่มชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยมิได้มุ่งประโยชน์ด้านความงามเป็นหลัก
  • เป็นการสืบทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ถ่ายทอดเรียนรู้โดยอาศัยการถ่ายทอดปากเหล่าและการเลียนแบบกัน
  • ทำขึ้นมาเพื่อคนทั่วไปใช้ มิได้เพื่อใช้หรือถ่ายทอดในหมู่บุคคลชั้นสูง 
  • มีลักษณะที่เรียบง่าย  ไม่ซับซ้อน ไม่ผูกพันหรือขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ทฤษฎีทางศิลปะใดๆ

Craft = งานหัตถกรรม 

  • งานศิลปะพื้นบ้านพัฒนาสู่งานฝีมือสุดประณีตของชนชั้นปกครอง  เกิดเป็นงานหัตถกรรมของช่างฝีมือชั้นสูงและวิวัฒนาการรูปลักษณ์ที่ห่างไกลออกไปเรื่อยๆ สามารถสะท้อนฐานะทางสังคม รวมถึงแบ่งแยกชนชั้นต่างๆ
  • ในยุคของเทคโนโลยีและการปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับงานหัตถกรรม จากเดิมที่เน้นงานฝีมือ ใช้แรงงานคน และมีความพิถีพิถัน ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร สินค้าจากโรงงานราคาถูก ทำให้งานหัตถกรรมค่อยๆ ถูกลดค่าและหายากมากในปัจจุบัน
  • มีคนบางกลุ่มที่พยายามจะรักษางานหัตถกรรมหรือฝีมือไว้ เพราะถือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าและบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ได้ ซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าทางการเงินแล้ว ยังมีคุณค่าทางจิตใจอีกด้วย
  • “งานหัตถกรรมหรืองานฝีมือ” แต่ละท้องถิ่น หมู่บ้าน มีความแตกต่างกันออกไปตามอารยธรรม วัฒนธรรมนั้นๆ และเป็นเครื่องหมายแสดงอารยธรรมและความเจริญของคนในชาติได้อย่างชัดเจน

ระหว่าง “งานคราฟ” กับ “งานศิลปะพื้นบ้าน” 
    ไม่จำเป็นต้องนิยามแยกจากกันอีกต่อไป เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง งานศิลปะพื้นบ้านที่ผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแบบชาวบ้านนั้น ถูกพัฒนากลายเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องอาศัยความประณีตและพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาแต่ละชิ้นสวยงามและทรงคุณค่า เพื่อการตกแต่งภายในบ้านที่สวยงามและจับต้องได้ เป็นหัตถกรรมร่วมสมัยโดยใช้สหวิทยาการในการสร้างสรรค์หรืออาจจะใช้เครื่องมือจากเทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้