องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

"ท่องเที่ยวโดยชุมชน" วิถีสู่ความยั่งยืน I EEC FOCUS

1629216600
ขนาดตัวอักษร

ท่องเที่ยวชุมชน 'วิถีสู่ความยั่งยืน' ขอบคุณรายการ EEC Focus ที่ร่วมสัมภาษณ์ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.
นำเสนอแนวคิด เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกหนึ่งมิติการท่องเที่ยวที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป