องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล

1633071420
ขนาดตัวอักษร

รายนามคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.) ประจำปีงบประมาณ 2565

1. นายอนันต์ ชูโชติ  ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ  กรรมการโดยตำแหน่ง 
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
3. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  กรรมการโดยตำแหน่ง 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
4. นายชยาวุธ จันทร                                                                  กรรมการโดยตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
5. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร      กรรมการโดยตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   
6. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. รองศาสตราจารย์ ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางธัชดา จิตมหาวงศ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี  กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการ อพท.   
   

                                                   

หมายเหตุ:

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน