องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. 9 ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1629378240
ขนาดตัวอักษร

         สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9 (อพท.9) นำโดย นายไมตรี พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.9 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตัวแทนหอการค้าจังหวัด และผู้แทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 25 คน เข้ามาร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2567) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และ ร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
         ในครั้งนี้ อพท.9 ได้มีกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีกระบวนการ คือ 1) คืนข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนเบื้องต้น 2) การจัดทำ SWOT วิสัยทัศน์ของชุมชน 3) ปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน 4) โครงสร้างหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน และ 5) จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนระยะ 3 ปี เพื่อให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้
1.วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ได้จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีฐานทรัพยากรที่สำคัญ คือ ตึกชิโนโปรตุกิสบริเวณย่านเมืองเก่าตรัง ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่ากันตัง บนวิถีชีวิตของคนกันตัง 3 เชื้อชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และการสาธิตการทำขนมพื้นเมืองกันตังโบราณ อาหารทะเลสด ๆ ทั้งนี้ กิจกรรม/โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การวางโครงสร้างหน้าที่ของกรรมการกลุ่ม การอบรมสมาชิกในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการขอรับมาตรฐาน SHA 
2.วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ได้จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มท่องเที่ยวตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา ซึ่งมีฐานทรัพยากรที่สำคัญ คือ บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ เส้นทางเดินป่าชุมชน สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพร และกิจกรรม/โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การประชุมการรวมกลุ่มกรรมการในการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลรมณีย์ ข้อตกลงด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และการขอรับมาตรฐาน SHA 
         โดยการจัดทำแผนฯ นั้น ถือเป็นการวางเป้าหมายชุมชนร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอโครงการต่าง ๆ ของภาคี เพื่อเข้าไปบรรจุในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เห็นภาพการพัฒนาที่ชัดเจน และหน่วยงานในพื้นที่ที่จะเข้ามาหนุนเสริม สามารถเห็นภาพและแนวทางที่เกิดจากความต้องการของชุมชน และเกิดการบูรณาการและพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน