องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.9 เข้าพบ หน่วยงานภาคีในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

1629378420
ขนาดตัวอักษร

         นายไมตรี พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9 ร่วมกับประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลงพื้นที่ขอเข้าพบหน่วยงานภาคีในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดภูเก็ต ดังนี้

        1. เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เข้าพบหน่วยงานภาคีในพื้นที่ จังหวัดตรัง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยมีประเด็นหารือ เรื่องปัญหาและอุปสรรคในชุมชนน้ำราบใช้พื้นที่เขตป่าชายเลนในการทำการท่องเที่ยว แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนในชุมชนน้ำราบ และแนวทางความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีงบประมาณ 2564
        2.เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 อพท.9 ร่วมกับนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เข้าพบองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เพื่อนำเสนอภารกิจหน้าที่ของ อพท. และผลการหารือแนวทางการดำเนินงานของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตำบล พร้อมทั้งหารือและขอรับคำแนะนำแนวทางการการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของท่องเที่ยวชุมชนตำบลกมลา

         ผลจากการหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ทั้ง 2 จังหวัด ในครั้งนี้ ยินดีในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายร่วมกับ อพท. พร้อมกันนี้ ได้แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมในการหนุนเสริมและพัฒนาร่วมกันกับชุมชนต่อไป