องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

1629378600
ขนาดตัวอักษร

        อพท.9 ร่วมกับ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน จัดประชุมขับเคลื่อนการทำงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

        วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักพื้นที่พิเศษ 9 นำโดย นายไมตรี พุทธวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.9  ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฝั่งอันดามัน จัดประชุมขับเคลื่อนการทำงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และหารือการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้ง 5 จังหวัด และ ผู้แทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรดักส์ เฮ้า แอสเซสเซอร์รี่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 คน

สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
        1. อพท.9 รายงานผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ที่ผ่านมา และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของชุมชน ที่ต้องมีการปรับแผนกิจกรรมแบบออนไลน์เป็นหลัก 
        2. นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้กล่าวรายงานผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ผ่านมา พร้อมทั้ง มอบหมายให้ตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 5 จังหวัด ได้รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
        3. ที่ประชุม ได้รับรองรายงานการประชุมและข้อมูลตามแบบฟอร์มการประชุมสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2564 ณ จังหวัดระนอง โดยมอบหมายให้กองเลขาฯ ภาคใต้อันดามัน ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
        4. ผู้แทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรดักส์ เฮ้า แอสเซสเซอร์รี่ ได้แจ้งแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน” โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย พร้อมทั้งสอบถามสถานการณ์การเข้าพื้นที่แต่ละชุมชน

        การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบตามมติการประชุมสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 2/2564 และรับทราบ พร้อมทั้งมีความยินดีกับการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานให้ยึดตามประกาศคำสั่งของแต่ละจังหวัดเป็นสำคัญ