องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน

1624526220
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

    การเข้าประชุม พพท. ประจำปี 2565 รายคณะ รอบ 6 เดือน

    การเข้าประชุม พพท. ประจำปี 2565 รายบุคคล รอบ 6 เดือน

    การเข้าประชุม พพท. ประจำปี 2565 รายบุคคล รอบ 12 เดือน