องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ผนึก 9 พันธมิตร ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” สู่กรีนเดสติเนชั่น ร่วมพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบส่งมอบชุมชน

1639112280
ขนาดตัวอักษร

          นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับ 9 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมเจ้าท่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนตำบลดำเนินสะดวก บูรณาการความร่วมมือ ยกระดับตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็น “ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลองที่ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”   

          เป้าหมายดำเนินการในระยะ 5 ปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีคลองในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคลองดำเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวทางน้ำในระดับสากล มีศักยภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ และยังยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่จะใช้เป็นแนวทางนำไปขยายผลการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่อื่น 

          “การพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้ เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน ที่แจ้ง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในคราวลงตรวจเยี่ยมพื้นที่คลองดำเนินเมื่อปีที่ผ่านมาว่าต้องการเรือไฟฟ้า เพราะเสียงและควันที่เกิดจากเรือให้บริการนักท่องเที่ยวสร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อพท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรี จึงรับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการให้เกิดผล โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและเป็นที่มาของความร่วมมือจัดทำเรือไฟฟ้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะได้รับจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายครั้งแรก เพื่อมาวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยว และจะเป็นต้นแบบเรือที่ให้บริการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยมลภาวะ และนำไปขยายผลต่อไป”

***มอบเรือต้นแบบ 5 ลำใน 5 ชุมชนต้นแบบ***
          นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สนับสนุนด้วยการจัดทำเครื่องยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ จำนวน 5 ลำ ให้แก่เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวก คาดว่าจะส่งมอบได้ราวเดือนมกราคม 2565 โดยทั้งหมดจะเป็นชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนาและสนับสนุนให้เป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ "วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน"  ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบดำเนินสะดวก และชมรมคนรักษ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว)

          อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำคลองดำเนินสะดวก ในช่วงสถานการณ์ท่องเที่ยวปกติจะมีเรือหางยาวท่องเที่ยวให้บริการต่อวันกว่า 700 ลำ และมีข้อมูลปี 2561 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรีที่ร่วมกับกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  และเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน บริเวณตลาดน้ำเหล่าตั๊กลักต้นทางเข้าคลองตลาดน้ำดำเนินสะดวก  พบว่าคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณนั้น ในช่วงที่มีค่าสูงสุดวัดปริมาณได้ถึง 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่าปกติที่กำหนดต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โครงการนี้  จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ลดปัญหาดังกล่าวได้  หากเกิดการขยายผลทยอยปรับมาใช้เรือไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว

***มุ่งสู่กรีนเดสติเนชั่น และกรีนอีโคโนมี***  
          ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวเสริมอีกว่า  อพท. มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับพื้นที่และชุมชนให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ในมิติการพัฒนาว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมผลประโยชน์และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิถีคลองในพื้นที่คลองดำเนินสะดวกแห่งนี้ ได้ยึดหลักเกณฑ์ GSTC และเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย หรือ CBT Thailand  ประกอบกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนโยบาย BCG โมเดลของรัฐบาลที่ตอบเป้าหมาย Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน และยังช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย

***พันธมิตรร่วมสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพในระดับประเทศและระดับโลก***  
          การพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาวในพื้นที่คลองดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมาอย่างยาวนาน ในมิติใหม่มุ่งเป้าหมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถรองรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพในระดับประเทศและระดับโลก จะนำมาสู่การเพิ่มรายได้และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นนั้น ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมบูรณาการตามบทบาทภารกิจ ดังนี้ จังหวัดราชบุรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การสนับสนุนในระดับนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กรมเจ้าท่าสนับสนุนการออกแบบและกำหนดมาตรฐานเรือไฟฟ้า การอบรมผู้ขับขี่เรือไฟฟ้า การจดทะเบียนและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ททท. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว “วิถีคลองวิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น กรมการท่องเที่ยวส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ที่ยึดหลักความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนคุณภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐาน อำเภอดำเนินสะดวก สนับสนุนในระดับพื้นที่เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำนวยความสะดวกในด้านการปรับปรุงท่าจอดเรือ และจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้า การติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาในระยะต่อไป และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนสนับสนุนจัดหาเรือและดูแลรักษาเรือเครื่องยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสร้างความประทับใจในการมาท่องเที่ยว และบริหารจัดการการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

***ชุมชนสานต่อและดูแลเรือไฟฟ้า***
          นายสนธยา คอนกำลัง ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม กล่าวว่า ชุมชนจะนำเรือไฟฟ้าที่ได้รับมอบนี้ไปให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รายได้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายให้คนขับเรือและค่าไฟฟ้า อีกส่วนหนึ่งหักเป็นค่าดูแลบำรุงรักษาเรือเพื่อให้มั่นใจว่าเรือไฟฟ้าช่วยลดมลพิษทางเสียง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการดูแลโดยชุมชนด้วย

          นายไพศาล ศรีเอี่ยมกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบ  กล่าวว่า การนำเรือไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวจะให้ผลตอบรับที่ดี เพราะช่วยลดเสียง ลดควันจากท่อไอเสียเครื่องยนต์เรือ ลดผลกระทบจากชุมชนรอบข้าง นักท่องเที่ยวไม่ต้องทนนั่งเรือที่มีเสียงดัง ทำให้การท่องเที่ยวเพลิดเพลินขึ้น และหากผลตอบรับจากผู้ใช้บริการประทับใจ เชื่อว่าในอนาคตในคลองดำเนินสะดวกจะมีการเพิ่มจำนวนการใช้เรือไฟฟ้ามากขึ้น

          สำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบวิถีคลอง เส้นทาง "วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน"  อพท. ดำเนินการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบวิถีคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เหมาะสม โดยให้ยึดหลักการให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้มากที่สุด การพัฒนาเรือหางยาวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนของรัฐบาล ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง