องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

“อพท. ร่วมผนึกกำลังจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร สู่สายตานานาชาติ”

1639562100
ขนาดตัวอักษร

อพท. ร่วมผนึกกำลังกับจังหวัดเพชรบุรี และภาคีเครือข่าย นำโดยหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และเทศบาลเมืองชะอำ จัดกิจกรรม "Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-AM  Food Festival ครั้งที่ 1” สู่สายตานานาชาติ ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และเฉลิมฉลองการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ของ UNESCO 

         นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Phetchaburi City of Gastronomy : CHA-AM  Food Festival ครั้งที่ 1 ในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของจังหวัดเพชรบุรี ที่ริเริ่มจากภาคเอกชน ทั้งหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกำลังสำคัญทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และเทศบาลเมืองชะอำ เป็นต้น และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดย อพท. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหารของเมืองเพชรบุรี ซึ่งดำเนินภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ 

          นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้กล่าวถึงบทบาทของ อพท. ที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเมืองเพชรบุรีสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และกล่าวขอบคุณจังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นความสำคัญของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ช่วยขับเคลื่อนและขอชื่นชมพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งภาคจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและกลไกขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีจนเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกได้สำเร็จ 

          ทางด้าน นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจังหวัดเพชรบุรีได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (City of Gastronomy) ซึ่งมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ จะได้รับประโยชน์มากมายที่จะส่ง ผลดีต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านอาหาร มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกหลายประเภท 

          ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยกล่าวถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวว่าเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และได้กล่าวชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว 

          การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนที่นำทาง (Roadmap) และดำเนินการตามพันธกิจของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)  ที่ร่วมจัดกิจกรรมระดับนานาชาติทางด้านอาหารของเมืองเพชรบุรี โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเมืองสร้างสรรค์ และได้มีการเชิญเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเมืองสร้างสรรค์ ในรูปแบบ On-site และ On-line ผ่าน VDO Conference และร่วมจัดบูธภายในงาน อาทิ เมือง Jin Ju (เกาหลีใต้) เมือง Overstrand (แอฟริกาใต้) เมือง Weifang (จีน) และมาเก๊า โดยเชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 150 คน และผู้ที่ติดตามผ่านทางระบบ Page Facebook DASTATHAILAND 

         นอกจากนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองจากการที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 (City of Gastronomy) โดยเป็น 1 ใน 49 เมืองจากทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเมืองและแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันนำมาสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น