องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการ อพท. นำทีมผู้บริหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อม “เบตง” ขึ้นพื้นที่พิเศษ หนุนท่องเที่ยว

1643944440
ขนาดตัวอักษร

          นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท.  และผู้บริหาร หัวหน้างาน ของ อพท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอเบตงเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และผู้แทนศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

          การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมการประกาศพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว จะนับเป็นการช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้มีมาตรฐานและมีความยั่งยืน โดยการดำเนินงานนับจากนี้ไป ศอ.บต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จะร่วมหารือกับ อพท. กำหนดกรอบงานในการศึกษาศักยภาพพื้นที่แห่งนี้

          ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะของ อพท. ยังได้รับเกียรติจากทางจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น นำชมพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเบื้องต้นในอำเภอเบตง  เพื่อให้เห็นศักยภาพของเมืองในลำดับแรก  และเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปดำเนินการศึกษาในเชิงลึกต่อไป