องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการ อพท. เปิดลานกิจกรรม CREATIVE SPACE ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6

1645440420
ขนาดตัวอักษร

นาวาอากาศ เอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) ตอน Colorful Ethnic “ศิลปะชาติพันธุ์ สีสันของความหลากหลายในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน” ณ ลานกิจกรรมสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อพท. โดยเครือข่ายเยาวชน ผู้แทนกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้นำเสนอผลงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดน่าน ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ เกิดความต่อเนื่องของบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์ สนับสนุนการเสนอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UCCN) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ และประชาชนในจังหวัดน่าน ได้มีพื้นที่ประกอบกิจกรรมนำเสนอผลงาน และ Workshop งานศิลปหัตถกรรม ต่อยอดการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป