องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

1710905460
ขนาดตัวอักษร

"ตัวอย่างกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม โดยเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อพท. อันประกอบด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมการจัดทำ ร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และร่วมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น"

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา