องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท.

1649149380
ขนาดตัวอักษร

แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท.
นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี
ผู้อำนวยการ อพท.
วันที่ 29 มีนาคม 2565

          เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอก อพท. จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
          1. การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยการให้ความเคารพและปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การให้เกียรติกันซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ในเรื่องความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือสถานะอื่น
         2. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการใด ๆ กับทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานร่วมกับ อพท. เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         3. จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนกลไกการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
         4. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนใน อพท. และต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
         5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงการร้องเรียนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

 

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท..pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.150
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    8 ครั้ง