องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการ อพท. แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ อพท. และแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565

1648800540
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 29 มีนาคม 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. แถลงประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ อพท. และแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ของ อพท. ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุม อพท. 1 และผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Online Meeting) เพื่อเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและเจตนารมณ์ในการเคารพสิทธิมนุษยชน และเป็นการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งลดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือจากผลผลิตขององค์กร พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อพท. ร่วมตอบแบบสำรวจความเห็นชอบของประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ อพท. ด้วย

>>>กระบวนการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน<<<

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของ อพท..pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    1.248
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง