องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564 1656661560
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 1656661440
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน หน้าที่ของส่วนงาน และการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 1625210340
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 1625213100
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 1625213280
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2554 1625214120
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยคณะที่ปรึกษาพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2554 1625214120
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยคณะที่ปรึกษาพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552 1625214420
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ 1625215440
ข้อบังคับ อพท. (ฉบับที่ 8/2547) ว่าด้วยคณะที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2547 1625215560