องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อื่น ๆ

24 ชุดข้อมูลเปิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism  Management Standard : STMS)   1658912460
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพท. 1656661320
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อพท. พ.ศ. 2564 1656661260
กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน อพท. พ.ศ. 2564 1656660600
ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 1654593600
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2563 1650819360
กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ พ.ศ.2560 1650819120
กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง พ.ศ.2559 1650819000
กฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ฝั่งทะเลตะวันออก อันดามัน อารยธรรมล้านนา และอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2558 1650818880
ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (เพิ่มเติม) 1650818820