องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 1672907940
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 1670228880
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อพท. ปี 2565 1669798380
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 1667808840
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 1664854680
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 1663124760
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 1659605880
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 1658117880
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 1654506360
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 1651830180