องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลาง

ราคากลาง กิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1647950700
ราคากลาง กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ (Wellness CBT) 1646654580
ราคากลาง กิจกรรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 1646653620
ราคากลาง กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี 1646394300
ราคากลาง การจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1645443780
ราคากลาง กิจกรรมประเมินและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพื้นที่พิเศษ ประจำปี 2565 1645098120
ราคากลาง กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก TCCN 2022 1644233640
ราคากลาง_กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย 1644233580
ราคากลาง โครงการการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 1643801520
ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานโครงการของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1643283060