องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SMART CBT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1675065180
ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษากิจกรรมถอดบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1674614880
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Green Destination วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1674636180
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1674529920
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน (SMART CBT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1674127680
ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1674126720
ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1674126480
ประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1674126240
การจ้างที่ปรึกษากิจกรรมถอดบทเรียนและประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1672047720
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1671421140