องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1656380580
ประกวดราคาจ้าง การจ้างกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับเอเชีย-แปซิฟิก 1656408780
ประกวดราคาจ้าง การจ้างโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 1654853340
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1647938760
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ (Wellness CBT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1650617100
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1646728920
ประกวดราคาจ้างการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพื้นที่พิเศษ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1650617100
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Thailand Creative Cities Network TCCN 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1644568200
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1644222300
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1640161380