องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษากิจกรรมทบทวนคู่มือประเมินแหล่งท่องเที่ยวและการประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) Version 2.0 โดยวิธีคัดเลือก 1674635400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาและยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1674529320
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 1674126960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง การจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1673593980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1673593680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัย (Security System) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1673612220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Security System) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1673939940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมส่งมอบตราสัญลักษณ์ เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1673854320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1673854020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (DMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1673268420