องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและการเชื่อมตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 1695953760
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมกับเมืองพัทยา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก 1695696420
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบชายหาดบ้านอำเภอ  1694658960
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ 1694507580
อพท. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 1694141640
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จัดประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา Pattaya Short Film 2023 1693967880
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบ้านอำเภอ 1693801560
อพท. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 1693369320
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง จัดกิจกรรมประเมินสถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบชายหาดบ้านอำเภอ ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 1692936540