องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่วัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1643273280