องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลังข้อมูล

การพัฒนาสถานปรพกอบการโรงแรมและ แหล่งท่องเที่ยวด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 1667442600
7 โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา​และพื้นที่เชื่อมโยง (Green Hotel) ปี 2565 1667202120
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่นาเกลือ 1661510760
ท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ 1619091120
ขึ้นรถไฟ...ไปปั่นพัทยา 1619090700
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผ่นแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 1618999680
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 1618999560
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 1618999440
แนวทางการปฏิบัติตนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1625587620