องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลังข้อมูล

ท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ 1619091120
Smart Active Beach Application ตอบโจทย์ทุกการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 1619091060
ขึ้นรถไฟ...ไปปั่นพัทยา 1619090700
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผ่นแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 1618999680
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 1618999560
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก 1618999440
แนวทางการปฏิบัติตนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1625587620
การบริการการท่องเที่ยวความปกติรูปแบบใหม่ 1625587680