องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จํานวน 1 คัน 1654050600
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส - ไตรมาส 2-2565 1648704180
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส - ไตรมาส 1-2565 1640928240
ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1649323440
ประกาศเผยแผนการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 1651469100
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 โดยวิธีคัดเลือก 1651469160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก 1643778300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1651469160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1651469160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 1637816520