องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2567) 1720143000
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1717040220
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน เมือง ๔ UNESCO สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณี จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1714356000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการขยะและจัดทำแผนพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1706587620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิจัยพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์และจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1706587020
ประกาศผชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพและประเมินความ เปราะบางในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1706232600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1705975200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับสถานที่ท่องเที่ยว และผู้ประกอบการใน เมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ ตามมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1705455000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานความยั่งยืน 1705455000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการส่งเสริมการแข่งขันด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว 1704879960