องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.๔ ปลูกป่าลดก๊าซ 1660188900
อพท.๔ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ “Sukhojai Creative Hub” ในงานมหกรรมอาหาร ลานโคนม ชิมข้าวหอม หมากม่วง หมากอ้อยหวาน 1660188240
อพท.๔ จับมือเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดขยะต้นทางร้านอาหาร 1660187640
อพท.4 พัฒนาทักษะช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผา 1660035420
อพท.4 ชวนน้องมาเล่าเรื่อง 1660034760
อพท.4 ร่วมจังหวัดสุโขทัยแลกเปลี่ยนเมืองสร้างสรรค์ 1660034340
อพท.4 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (เครื่องปั้นดินเผา) ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ 1660033920
อพท.4 พบชมรมท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลัง 1659597960
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 มอบหมายให้ นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอน สปา โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมีผู้แทนจาก อพท.4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองมาดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนชุมชนพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการในย่านสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีกิจกรรมดังนี้ • จัดแคมเปญส่งเสริมการขายย่านเมืองสร้างสรรค์ “ สุข ไม่ไกล สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ไปกับ อพท.4” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2565 การจัดกิจกรรมแสดงสินค้าหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านย่านเมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ • Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านจักสานงานไม้ “ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 ณ ถนนคนเดินบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย • Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่าสุโขทัย “ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย • Creative City เมืองสร้างสรรค์ย่านถิ่นพระร่วง “ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) 1659597780