องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.๔ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อร่วมพิจารณาปรับปรุงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 1668396900
อพท.๔ ชูข้อมูล เพื่อผลักดันเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยให้แก่คณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 1669169940
อพท.๔ เข้าร่วมอัญเชิญพระนารายณ์สี่กรทรงโค ประดิษฐาน ณ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม หลังสูญหายมากว่า ๖๐ ปี 1669021440
อพท.๔ ร่วมประชุม ก.บ.จ. จังหวัดสุโขทัย หนุม ๓ โครงการ 1668674760
อพท.๔ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 1668492780
อพท.4 จัดโซน “Community and Creative Tourism for BCG of Sukhothai” ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2565 1667449620
อพท.๔ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย 1667235300
อพท.4 เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1664253900
อพท.๔ พาตัวแทนชุมชนตำบลเมืองเก่า เรียนรู้เมืองลอง 1664253540