องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ด่านซ้าย Creative Space ตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1716280320
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) 1714015740
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา Coworking Space ตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1705999020
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 1705286520
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม การจ้างจัดขบวนแห่เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ครั้งที่ ๓๑ 1703557920
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม การจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ 1700620140
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม (เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑๒) การจ้างไฟประดับตกแต่ง ระบบไฟแสงสว่าง และจัดสถานที่ 1700619960
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม (เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๑๒) การจ้างจัดพิธีเปิด พร้อมเวที ชุดเครื่องเสียงและแสงสี 1700619840
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างดำเนินกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยว และการจัดทำข้อมูลพื้นฐานตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เพื่อการวางแผนตามหลักเกณฑ์ GSTC และมุ่งสู่เป้าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Green Destination โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1700289600
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประสานงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1700552100