องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 1669085340
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) 1664772420
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ 1657548720
ประกาศจ้างออกแบบถนนสายวัฒนธรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1637995680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และแสดงผลงานสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1635056580
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และแสดงผลงานสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1631697480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาภูมิทัศน์ริมถนน (Sukhothai Street Art) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1639992600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีสุโขทัย งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1637138100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมศึกษาและพัฒนาเพื่อส่งเสริมพันธกิจสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1643009400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเก่ามรดกโลกสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1637641800