องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.น่าน จัดประชุมคณะทำงานประสานและบูรณาการเพื่อบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 1719918900
วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับ อพท.น่าน และ บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่ จำกัด จัดนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ Nan Design สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นน่านสู่ตลาดสากล โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์น่านศึกษา” พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1719544440
อพท.น่าน จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 2/2567 1718939160
อพท.น่าน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารเยาวชน เพื่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ 1718611080
อพท.น่าน จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ และการฟ้อนถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 1718002440
อพท.น่าน จัดทดสอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือเส้นทาง การท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 1717730460
อพท.น่าน นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1717130100
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงชุด “ฟ้อนนารีลายเจิง” ถวายการแสดงต้อนรับโดย อพท.น่าน 1716899160
อพท.น่าน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดคลังข้อมูลภาพดิจิทัล อัตลักษณ์น่าน (Clip art) สู่การพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์จังหวัดน่าน 1716795120