องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ (พื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง) 1659365940
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 1658695140
ประชุมคณะที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเลย 1658693820
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  ระบบติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการใช้เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยว 1657598640
11 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 1657506840
การท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยม่วง 1657426500
โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ (Co-Working Space) 1649322540
นาวาเอก อธิคุณ คงมี (ผู้อำนวยการ อพท) และคณะเดินทางมอบนโยบาย อพท.5 และเยี่ยมชม Sky walk 1625761140
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยังยืน 1625760540