องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.น่าน ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรม พร้อมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 1699949820
อพท.น่าน ร่วมกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. เดินหน้าเผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์และการใช้งานระบบฐานข้อมูล SMART CBT ตามหลักสูตร (Certificate in CBT Integrated) เวทีจังหวัดน่าน 1699862760
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมรายการวิทยุในรายการ “ผู้ว่าพาคุย” ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ภารกิจองค์กร 1698822480
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับ สทช. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเชื่อมตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1698649560
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มุ่งสู่ world craft หรือ creative city” 1698303240
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1697438820
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 หารือร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการวิจัยแพลตฟอร์มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 1697091720
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เข้าร่วมการประชุมสัญจรสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.ภาค) ณ จังหวัดเชียงใหม่ 1695916800
อพท.6 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดงานแถลงผลการดำเนินงานสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 1696240860