องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์และบริการ ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (อพท.น่าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1707911640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1704272220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้านงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของเมืองน่านและสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1704271980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำใบสมัครเพื่อเข้ารับการรับรองแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1703662680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงาน อพท.น่าน และอบรมนักสื่อสารเยาวชน เพื่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1703661900
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำใบสมัครเพื่อเข้ารับการรับรองแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1703494800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำใบสมัครเพื่อเข้ารับการรับรองแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1703065800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน (อพท.น่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1703065200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการออกแบบงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเชิงสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาผสานกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมภายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1703064600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมืองน่านโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1702966080