องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ด่านซ้าย Creative Space ตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1669354080
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา Coworking Space ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1669353900
15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประสานงาน กิจกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับการบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1668481860
14 พ.ย. 2565 ประกาศเอกสาร แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1668413460
14 พ.ย. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างกิจกรรมแสดงงานศิลป์และงานสร้างสรรค์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างคุณค่าภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามประกาศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 1668412920
14 พ.ย. 2565 ประกาศองค์ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมแสดงงานศิลป์ และงานสร้างสรรค์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างคุณค่าภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1668412500
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประสานงาน กิจกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับการบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1668060960
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1668060900
10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลปฏิบัติงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1668060840
2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยยั่งยืน (องค์ การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1667381760