องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ประกาศเพิ่มครั้งที่ ๓) 1721894640
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗) 1721289780
ประกาศผู้ชนะการจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลชุมชนงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1718079000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านและการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ผ่านช่องทาง TikTok ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1717500960
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศเพิ่มครั้งที่ 2) 1716452100
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) 1712742960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานพนักงานบริการทั่วไป ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (อพท.น่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1709720100
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานขับรถยนต์และบริการ ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (อพท.น่าน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 1707911640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะฝืมือช่างของปราชญ์ ศิลปินและครูภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดน่าน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1704950280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1704272220