องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ลว 6 มิถุนายน 2565 1654527300
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษากิจกรรมทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และดำ เนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก 1647401820
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลปฏิบัติงานประสานงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายมากชัย สุโกมล) 1640316240
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบ web Application เพื่อการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 1639020060
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างจัดทำมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริง ในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 1639019820
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมการใช้พื้นเชิงสร้างสรรค์เพื่อ สร้างธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว (Creative Space) ในพื้นที่พิเศษเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1637896260
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกระตุ้นรายได้ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1637895360
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนระบบติดตามประเมินผลความสำเร็จการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1636511880
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ชุมชนในพื้นที่พิเศษ ๕ 1636425060
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประสานงาน กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษเลย โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นางสาวกัญญารัตน์ เลื่อมทัยสงค์) 1635775860