องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.อู่ทอง ร่วมประชุมนำเสนอผลงานการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ จังหวัดสุพรรณบุรี 1721376840
อพท.อู่ทอง ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1718462940
อพท.อู่ทอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  1717475340
อพท.อู่ทอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 1716525180
อพท.อู่ทอง ร่วมการประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Gastronomy ครั้งที่ ๑ (UNESCO Creative Cities of Gastronomy Annual Conference ๒๐๒๔ Phuket Thailand) 1715436720
อพท.อู่ทอง ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 1715354160
อพท.อู่ทอง ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 1713454800
อพท.อู่ทอง ร่วมงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗  1713062280
อพท.อู่ทอง ร่วมพิธีเปิดตลาดวัฒนธรรมริมน้ำ วัดโพธาราม 1712454480