องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

ข่าวสารน่ารู้ 1662523140
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์กลุ่มตลาดมูลค่าสูง (กลุ่ม mice กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่ม silver age) ครั้งที่ ๒ ณ ชุมชนบ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1653552000
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ร่วมกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพของชุมชนในพื้นที่พิเศษน่าน 1653551340
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ๑๒ สาขา ด้านสุขอนามัยและมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศในพื้นที่จังหวัดน่าน 1653550740
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ 2 ชุมชนไทลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1652847960
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน ครั้งที่ 3/2565 1652261340
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคณะผู้บริหาร อพท. ลงพื้นที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และประชุม พพท. ครั้งที่ 5 / 2565 1652261100
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ครั้งที่ 2 ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1652260800
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ น่านเน้อเจ้า ครั้งที่ 1 กลุ่มพืชสมุนไพร ต่อยอดทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 1651900980