องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศการร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในการดำเนินการพัฒนาเกม ๓ มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง โดยวิธีประมูล 1693809420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง กิจกรรมฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยพื้นที่พิเศษเมืองโบราณ อู่ทองเพื่อขับเคลื่อนเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1692870000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงาน ชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1692695460
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงาน ชมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น 1691479080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 1683771960
ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (sky walk) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1683623160
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวาร วดีงานก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเส้นทาง พุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky walk) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1680779640
ประกาศร่าง งานจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี งานก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (sky walk) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1680249780
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 1679370180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพัฒนาศักยภาพศิลปดนตรีพื้นถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1679038080