องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ปรับปรุงเส้นทางจราจร ภายในพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (Service Road) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1721790900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาแนวทางวิธีการจัดการและ แผนการจัดการขยะที่เกิดในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพุทธมณฑล 1721791080
ประกาศร่างประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมศึกษาแนวทางการ ออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรมและบรรยากาศเมืองที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์โซล่าฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้าบริเวณพุทธมณฑลประจำ จังหวัดสุพรรณบุรี และก่อสร้างศู นย์การเรียนรู้การจัดการพลังงานทดแทน 1721364840
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสัญลักษณ์เมืองโบราณอู่ทอง และวงเวียนปรินิพพานฯ 1721011260
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการเผยแพร่องค์ ความรู้แก่ประเทศในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ทั้งในและต่างประเทศ 1720600260
ประกาศร่างโครงการก่อสร้างสัญลักษณ์เมืองโบราณอู่ทองและวงเวียนปรินิพพานบริเวณพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1719567420
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประเทศในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ทั้งในและต่างประเทศ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 1718865660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1716218520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการเส้นทางพุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky walk) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก 1715872800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี งานก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ เส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (sky walk) ตำ บลอู่ทอง อำ เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1715072520