องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบน่านเมืองเก่าที่มีชีวิต (Nan OldCity)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 1638952800