องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของพื้นที่พิเศษ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 1658134380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนามาตรการการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว 1657090860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาดนตรีสร้างสรรค์สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1656338580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เมืองดนตรีสุพรรณบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1655708400
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนาแนวทางการจัดการขยะของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1655278140
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาดนตรีสร้างสรรค์สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1654690140
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนานวัตกรรมและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน พื้นที่พิเศษ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1634296200
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างกิจกรรมการส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับการพัฒนาดนตรี สร้างสรรค์สู่สากล โดยวิธีคัดเลือก 1651230900
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) 1653545160
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 1649750640