องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Environmental Sustainability

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1666867260