องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

KNOWLEDGE SETS

แบบประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 1715766960
CBT ทำอย่างไรให้ยั่งยืน? 1714039620
คู่มือการประเมินพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1714010760
คู่มือการใช้งานระบบ CBT TRAVEL MART 1713417120
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลด้วยตนเอง (SELF-ASSESSMENT SYSTEM) -สำหรับชุมชน 1713412260
คู่มือการพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวล (Community Based Tourism for All) 1710237300
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 1703651640
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน GSTC-Recognized ปี 2565 1703582640
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน GSTC-Recognized ปี 2562 1701930540
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ปี 2560 1701837600