องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

TOOLS

คู่มือเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก GSTC สำหรับแหล่งท่องเที่ยว 1666952940
คู่มือการประเมินสถานะความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC-D VERSION 2.0 1666951620
คู่มือการวางแผนการดำเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC-D VERSION 2.0 1666950660
คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) 1666950180
คู่มือเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและแรงงานผ่านการท่องเที่ยว 1666949580
คู่มือเพื่อจัดทำคลังข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 1666949280