องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แบบสอบถาม : แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานเว็บไซต์ อพท.

e

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำแบบสำรวจ
  1. จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการ (ต่อเดือน)
  2. ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการ (ต่อครั้ง)
  3. ความพึงพอใจที่มีต่อ ความชัดเจนถูกต้อง สมบูรณ์ ของเนื้อหา
  4. ความพึงพอใจที่มีต่อปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
  5. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
  6. ความพึงพอใจที่มีต่อการมีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  7. ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม