องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แบบสอบถาม : e

e

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำแบบสำรวจ
  1. e
  2. การบริการเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
  3. เจ้าหน้าที่แจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริการให้ผู้มาติดต่อทราบอย่างชัดเจน
  4. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการในภาพรวม
  5. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุง (ระบุถ้ามี)
  6. e