องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ระเบียบข้อบังคับ

พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 1625217060
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 1625217180
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 1625456700

พ.ร.ฎ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 1625215620
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 1625216820
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ. 2546 1625217000

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการให้บริการ 1667449080
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2564 1656661560
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 1656661440
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน หน้าที่ของส่วนงาน และการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 1625210340
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 1625213100

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่ายั่ง ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. 2565 1658472120
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 1656664200
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2552 1625197380
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการเลือกเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2552 1625197620
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยงานสารบรรณ 1625198220

อื่นๆ

ABOUT 1664438460
24 ชุดข้อมูลเปิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism  Management Standard : STMS)   1658912460
กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพท. 1656661320
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อพท. พ.ศ. 2564 1656661260
กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน อพท. พ.ศ. 2564 1656660600