องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ระเบียบข้อบังคับ

พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 1625217060
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 1625217180
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 1625456700

พ.ร.ฎ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 1625215620
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 1625216820
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ. 2546 1625217000

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 1443578220
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 1506941340
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2566 1695977640
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2566 1695971700
ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการดำเนินการในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2566 1695971220

ระเบียบ

ระเบียบ อพท. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2566 1695973380
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการ ในการดำเนินกิจการขององค์กร 1695972780
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น พ.ศ.2566 1695972240
ระเบียบ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2561 1679986980
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่ายั่ง ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. 2565 1658472120

อื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 1697097060
ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย 1697097000
ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า 1697096640
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อพท. พ.ศ. 2566 1695977460
ประกาศ อพท. ว่าด้วยเรื่องประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเป็นองค์ กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1695977040