องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
11.ม.ค..2561
รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นํามา กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
03.พ.ย..2560
          เที่ยวนี้เพื่อใคร: Tourism for whom สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ภารกิจ อพท. กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน
คลังความรู้
28.ธ.ค..2560
          คู่มือสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาที่พำนักอยู่ กลายเป็นความประทับจิตประทับใจ เกิดเป็นความพึงพอใจ กระทั่งบอกต่อ หรือกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ และสร้างรายได้
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction