องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย

1674704520
ขนาดตัวอักษร

"งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" เป็นงานประจำปีของจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง โดยจะจัดตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภายในงานโดยวันแรกจะมีการแห่ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ที่นำของดีของเด่นทั้งจังหวัดเลย เช่นแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย หรือชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตกแต่งจัดไว้ในแต่ละขบวนแห่สุดอลังกาล และในงานกาชาดจะมีกิจกรรมต่างๆการประกวด การแสดงชุดต่างๆ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน การออกร้านของชุมชนการท่องเที่ยว การแข่งขันกีฬา การประกวดร้องเพลง การประกวดเครื่องแต่งกายจากผลผลิตชุมชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP การแสดงตนตรีจากวงดนตรีชื่อดัง ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

  สำนักงานจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-81 2142  

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทรศัพท์ 042-812812