องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เมืองพัทยาและ อพท. จัดประชุม

1625638200
ขนาดตัวอักษร

เมืองพัทยาและ อพท. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)

ครั้งที่ 1/2563