องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี

1695788220
ขนาดตัวอักษร

          จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองดนตรี โดยการสร้างการรับรู้ในเรื่องศิลปะดนตรี เพลงพื้นบ้าน และดนตรีร่วมสมัย เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนยกระดับ และผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ภายในปี 2566

          จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และฟื้นฟูอุตสาหกรรมดนตรี กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในระบบนิเวศด้านดนตรี เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

          เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ดนตรีเป็นตัวขับเคลื่อน สร้างประสบการณ์รับรู้ในรูปแบบใหม่เป็นละครเพลง The Musical of Suphanburi (เพลงรักเมืองเหน่อ) ซึ่งได้ นําเสนอวิถีชีวิตของชาวสุพรรณบุรีที่เกี่ยวข้อง ร้อยเรียงกับศิลปะแห่งดนตรี สอดแทรกด้วยการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

          ทั้งนี้การใช้อัตลักษณ์ด้านดนตรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ทําให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนานโยบายในระดับท้องถิ่นผ่านกิจกรรมดนตรี เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่ง ของการทำงานเพื่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการทางานตามแนวทาง การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ที่ อพท. ใช้เป็นเครื่องมือต่อการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยตรง