องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

1625593080
ขนาดตัวอักษร

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 


          โดยนำรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 มาตรการ ประกอบด้วย

          1.1  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
          1.2  มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
          1.3  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          1.4  มาตรการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
          1.5  มาตรการป้องกันการรับสินบน
          1.6  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          1.7  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

          การขับเคลื่อนทั้ง 7 มาตรการ จะมุ่งเน้นการบริหารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล การปรับปรุงการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกยึดถือและตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมที่จะพัฒนาและเสริมสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือข่าย มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานของ อพท. ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม

          ทั้งนี้ จะดำเนินงานให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน รวมถึงให้บุคลากร อพท. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา ให้มีกลไกการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่มีความโปร่งใสมากขึ้น

 


          โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อพท. ได้ผลการประเมิน 95.54 คะแนน หรือระดับ AA อยู่ในเกณฑ์ระดับดีถึงดีมาก จากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มการประเมินองค์การมหาชนจากทั้งหมด 55 หน่วยงาน และอยู่ในอันดับที่ 37 ของประเทศจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

          แม้ว่าผลประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อพท. จะอยู่ในระดับ AA หรือในเกณฑ์ระดับที่ดีถึงดีมาก แต่ อพท. จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยมีเป้าหมายรักษาในระดับคะแนนที่ดีหรือสูงขึ้น