องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ - - ม ร ด ก ค ว า ม ท ร ง จำ แ ห่ ง โ ล ก - - ศิลาจารึกหลังที่ 1 หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

1717495260
ขนาดตัวอักษร

อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ!!🇹🇭🇹🇭

.

- - ม ร ด ก ค ว า ม ท ร ง จำ แ ห่ ง โ ล ก - -

ศิลาจารึกหลังที่ 1 หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

.

ศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ศิลาจารึกหลักนี้ที่ได้ชื่อว่า "ศิลาจารึกหลักที่ 1" เนื่องจากเป็นศิลาจารึกภาษาไทย อักษรไทย ที่พบหลักแรก และเก่ากว่าหลักอื่นๆ ซึ่งเป็นอักษรไทยสุโขทัยที่กล่าวถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักร สุโขทัยเป็นผู้สร้าง จึงเรียกอีกอย่างว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งผนวช และเสด็จธุดงค์ไปเมืองสุโขทัยเก่า เมื่อ พ.ศ. 2376 ทรงพบหลักศิลาจารึกนี้พร้อมกับมนังคศิลาอาสน์และจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาขมร

ศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นโบราณวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 115 ตอนที่ 65 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เอกสารมรดกความทรงจำโลก ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นบันทึกเพื่อประกาศเรื่องราวในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กล่าวถึงสิ่งสำคัญ ประกอบด้วย

- การคิดสร้างสรรค์อักษรไทยขึ้นในปีพุทธศักราช 1826

- การประดิษฐานพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ ในปีพุทธศักราช 1835

- การปฏิบัติธรรม-การกระทำพุทธบูชา-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ เป็นต้นว่า การขุดพระธาตุออกบูชาและประดิษฐานพระธาตุที่เมืองศรีสัชนาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 1828

- การสร้างและประดิษฐานศิลาจารึกอีกหลายหลัก ซึ่งจารด้วยอักษรไทย ภาษาไทย แสดงถึงความสำเร็จในการรวมชาติไทย

- การสรรเสริญพระเกียรติคุณและแสนยานุภาพอันเกรียงไกรของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีขอบเขต

พระราชอาณาจักรเป็นประจักษ์พยานศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หรือศิลาจารึกหลักที่ 1 นี้ นอกจากแสดงถึงวัฒนธรรมการใช้ตัวอักษรแล้ว ยังแสดงข้อมูลในสมัยสุโขทัยได้อย่างชัดเจนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม ด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ กฎหมายและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยความสำคัญทำให้ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช