องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เที่ยวชุมชนวิถีใหม่ อพท. สร้างความมั่นใจด้วยสัญลักษณ์ SHA

1629359700
ขนาดตัวอักษร

          อพท. จับมือภาคีเครือข่าย ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาตรฐาน SHA หวังให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสอดคล้องกับยุค New Normal
 


          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อพัฒนาศักยภาพป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว พร้อมกับส่งเสริมแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน SHA เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิม กับการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ หรือ New Normal ดังนั้น ความปลอดภัยในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ชุมชนจึงต้องมีการปรับตัวและใส่ใจในมาตรฐานดังกล่าว 
 


ภาพจาก thailandsha.com


ทำความรู้จัก Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

          สำหรับ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

          โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่

          1. ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร
          2. ประเภทโรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม
          3. ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
          4. ประเภทยานพาหนะ
          5. ประเภทบริษัทนำเที่ยว
          6. ประเภทสุขภาพและความงาม
          7. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
          8. ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
          9. ประเภทโรงละคร โรงมหรสพ และการจัดกิจกรรม
          10. ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ

 


ภาพจาก thailandsha.com

 

อพท. กับเป้าหมายการยกระดับชุมชนสู่มาตรฐาน SHA 

          เครื่องหมาย SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ซึ่งเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี ดังนั้น อพท. จึงได้ดำเนินการสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ให้ข้อมูลด้านมาตรการสุขอนามัยกับทางชุมชน พร้อมกับจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการแนะนำชุมชนให้กรอกใบสมัคร เพื่อลงทะเบียนตามรายการเกณฑ์ตรวจสอบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการอีกด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียนเครื่องหมาย SHA

          1. สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thailandsha.com
          2. สถานประกอบการกรอกรายละเอียดตามขั้นตอน ได้แก่ ตอบคำถามตามแบบฟอร์ม Checklist, แนบภาพถ่ายประกอบ และเอกสารอื่น ๆ
          3. สมาคมดำเนินการตรวจสอบ Checklist และรับรองผล Checklist
          4. ททท. รวบรวมขั้นตอนสุดท้าย
          5. มอบตราสัญลักษณ์
          6. คณะกรรมการสุ่มตรวจสถานประกอบการ
          7. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

          ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทกิจกรรมจะมีเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐาน (Checklist) อยู่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandsha.com

          นอกจากนี้ อพท. ยังฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการพัฒนาตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria) ของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก รวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของชุมชนจากการขายสินค้าออนไลน์ กับโครงการ #คิดถึงชุมชน เพื่อช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยวผ่านการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ thailandsha.com