องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1625460540
ขนาดตัวอักษร

 

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต 

               รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564)

               องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

               เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา อพท. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และดำเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีใน 6 ด้าน ได้แก่

               1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) คือ การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการดำเนินภารกิจต่างๆของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

               2. ด้านความพร้อมรับผิด (Accountability) คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมีความพร้อมที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

               3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) คือ ทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

               4. ด้านวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร (Integrity Culture) คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

               5. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

               6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน (Internal Communication) คือ หน่วยงานมีรูปแบบวิธีการการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส ให้ความสำคัญกับเนื้อหาช่องทาง วิธีการ และความถี่ในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ตามหลักประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รับรู้ เข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

                                                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

 

ดาวน์โหลด

- ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต

- Annoucement by Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) Declaration of Honesty Intent