องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่ายั่ง ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ศ. 2565 1658472120
ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 1656664200
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2552 1625197380
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการเลือกเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2552 1625197620
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยงานสารบรรณ 1625198220
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2552 1625198400
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2553 1625198520
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ.2553 1625198580
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการลา พ.ศ.2553 1625198640
ระเบียบ อพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TERM OF REFERENCE หรือ TOR) พ.ศ.2553 1625199240