องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 1625217060
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 1625217180
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 1625456700