องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พ.ร.ฎ.

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 1625215620
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 1625216820
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. พ.ศ. 2546 1625217000