องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นโบายผู้บริหาร

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี

อพท. กับการพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง : ยกระดับบุคลากร หารายได้ และสร้างความมั่นคง

1626841440
ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ

“การท่องเที่ยวยั่งยืน” ส่งมอบความสุขจากรุ่นสู่รุ่น

1625641260
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

อนุรักษ์ ต่อยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : หัวใจหลักสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1625641260
คุณวัชรี ชูรักษา

อพท. กับบทบาทผู้นำเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

1625641200