องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

อพท.สุโขทัย ชวนรู้เมาะ!!…เมืองแห่งการเรียนรู้ 📚📖 1719215220
อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ!! . ~ ~ เ มื อ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ~ ~ ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 1718421120
อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ - - ม ร ด ก ค ว า ม ท ร ง จำ แ ห่ ง โ ล ก - - ศิลาจารึกหลังที่ 1 หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 1717495260
อพท.สุโขทัย ชวน...รู้เมาะ เมืองประวัตศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เป็นเมืองมรดกโลก 1717494960
อพท.สุโขทัย ชวนรู้เม๊าะ ตำนานข้าวตอกพระร่วง 1712223060
อพท.สุโขทัย ชวนรู้เม๊าะ "ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย" 1711703820
“ปลากัดไทย” มรดกทางวัฒนธรรมไทย และ สัตว์น้ำประจำชาติไทย 1711510020
1701682200
อพท.4 ขอแสดงความยินดีกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 (Thailand Tourism Awards #14) 1694705280